Privacy


De NKPS hecht veel waarde aan de privacy van haar respondenten.
Hieronder vindt u het privacyreglement van de NKPS.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Uitgangspunten ten aanzien van de bescherming van gegevens

De gegevens uit de interviews en afkomstig van de schriftelijke vragenlijsten worden uitsluitend in gecodeerde vorm (via een cijfercode of een andere niet tot individuen herleidbare aanduiding) in de gegevensverzameling opgenomen, zodat redelijkerwijs is uitgesloten dat deze kunnen worden gekoppeld aan een identificeerbare natuurlijk persoon, met andere woorden dat het onevenredig veel moeite kost om een dergelijke koppeling tot stand te brengen. Het NIDI, dat de verantwoordelijkheid draagt voor de verzameling, verwerking en beheer van de gegevens, legt de verantwoordelijkheden voor feitelijk beheer van en toegang tot de gegevensverzameling schriftelijk vast (zie artikel 3 en 4). Het NIDI draagt zorg voor een optimaal niveau van beveiliging (zie artikel 5) en is ervoor verantwoordelijk dat de respondenten hun rechten kunnen uitoefenen (zie artikelen 8, 9, 10, 11 en 12).

Artikel 3: Verantwoordelijkheid voor gegevensverzameling en gegevensverwerking

Het NIDI is verantwoordelijk voor de tijdens de NKPS-studie verzamelde en bewerkte gegevens. Die verantwoordelijkheid behelst de dagelijkse zorg voor en het beheer van de gegevensverzameling en gegevensbewerking. Het NIDI leeft de wettelijke regels en de voorschriften uit dit privacyreglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer nauwkeurig na.

Artikel 4: Toegang tot de gegevensverzameling

Artikel 5: Beveiliging

De projectcoördinator treft alle technische en organisatorische maatregelen, noodzakelijk voor een optimale beveiliging van de gegevensverzameling, zodat toegang door onbevoegden uitgesloten is. De op grond van artikel 4 onder a genoemden hebben slechts toegang tot de gegevensverzameling via een alleen aan hen bekend wachtwoord.

Artikel 6: De interviews en de schriftelijke vragenlijsten

Artikel 7: Actieve voorlichting

De projectcoördinator en de veldwerkcoördinator dragen de zorg voor toegankelijke voorlichting aan respondenten en andere bij het onderzoek betrokkenen over opzet, onderdelen en doelstelling van de NKPS, over hoofdpunten van dit privacyreglement en over de wijzen waarop betrokkenen nadere informatie kunnen verkrijgen.

Artikel 8: Informatie op verzoek

Respondenten en andere bij het onderzoek betrokkenen kunnen zich wenden tot het NIDI met vragen om nadere informatie. Het privacyreglement is kosteloos bij het NIDI te verkrijgen of bij het externe onderzoeksbureau dat het NKPS-veldwerk uitvoert. Tevens is het privacyreglement via de NKPS-site te raadplegen.

Artikel 9: Afschriften

Op schriftelijk verzoek van een respondent verstrekt het NIDI een overzicht van de over hem/haar in het kader van het onderzoek vastgelegde gegevens.

Artikel 10: Verwijdering

Op schriftelijk verzoek van een respondent of van diens wettelijke vertegenwoordiger verwijdert de automatiseerder de over hem/haar in het kader van het onderzoek vastgelegde gegevens uit de gegevensverzameling. Dit kan zowel door de respondent zelf, als door een familielid van de respondent verstrekte gegevens betreffen.

Artikel 11: Verbetering of aanvulling

Op schriftelijk verzoek van een respondent verbetert de automatiseerder de over hem/haar vastgelegde gegevens of vult deze aan, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van de betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.

Artikel 12: Eerste klachtenopvang

Respondenten kunnen zich te allen tijde schriftelijk of telefonisch tot de veldwerkcoördinator wenden met vragen en klachten. Deze reageert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken.

Artikel 13: Klachtenbehandeling

Iedere bij het onderzoek betrokkene kan het College Bescherming Persoonsgegevens verzoeken een onderzoek naar gegevensverwerking in te stellen, zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is voorzien. Het recht op toegang tot de rechter, zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere wetgeving is vastgelegd geldt onverkort.

Artikel 14: Slotbepaling

Dit privacyreglement treedt in werking op 1 juni 2002.


 

U kunt de bovenstaande tekst hier downloaden.

Het Privacyreglement van de NKPS (NKPSprivacy.pdf, 101 kb)