Veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions)


  1. Hoe komt u aan mijn adresgegevens?
  2. Wat is de bedoeling van het onderzoek?
  3. Hoe gaat het onderzoek in z'n werk?
  4. Waarom is juist mijn medewerking van belang?
  5. Wat levert het onderzoek op?
  6. Ik wil graag wat meer gegevens over de bij het onderzoek betrokken partijen.
  7. Wat gebeurt er met mijn gegevens/gegeven antwoorden?
  8. Op welke manier worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt?
  9. Tot wanneer loopt het onderzoek Familiebanden in Nederland?

 

 

1. Hoe komt u aan mijn adresgegevens?

Wij hebben voor de eerste ronde een willekeurige steekproef opgevraagd bij Cendris, een adressenleverancier van TNT Post. Daar zat uw adres ook bij. Er zijn inmiddels twee interview ronden gehouden en ook in de laatste ronde heeft u aangegeven weer mee te willen werken en beschikbaar te zijn voor een volgend interview. Terug naar het begin van de pagina

2. Wat is de bedoeling van het onderzoek?

Het onderzoek geeft inzicht in het functioneren van families. Dat inzicht is niet alleen voor de wetenschap van belang maar ook voor het overheidsbeleid. Drie ministeries hebben geld gegeven voor het overheidsbeleid: Ministerie van VROM, Ministerie van VWS en Ministerie van Justitie. Terug naar het begin van de pagina

3. Hoe gaat het onderzoek in z'n werk?

Voor het onderzoek zijn vraaggesprekken gevoerd met 10.000 personen. Deze mensen vormen een willekeurige steekproef van alle volwassenen in Nederland: van jong tot oud, van Groningen tot Zeeland, uit de stad en van het platteland. Terug naar het begin van de pagina

4. Waarom is juist mijn medewerking van belang?

Het is natuurlijk niet mogelijk iedere Nederlander te vragen aan dit onderzoek mee te werken. Om die reden is een willekeurige steekproef getrokken. Deze steekproef geeft een betrouwbare doorsnede van de bevolking, tenminste als zoveel mogelijk mensen meedoen. Daarom is het belangrijk dat u meewerkt aan het onderzoek, ook als u denkt dat het onderwerp voor uzelf niet zo relevant is. Terug naar het begin van de pagina

5. Wat levert het onderzoek op?

Het onderzoek geeft inzicht in het functioneren van families. Dat inzicht ontbreekt momenteel. De wetenschappelijke bestudering van families heeft geen gelijke tred gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als: Hoe belangrijk is familie eigenlijk nog ? Kunnen we terugvallen op onze familie als dat nodig is of juist niet ? Zijn we vooral met ons eigen leven bezig ten koste van de aandacht voor onze familieleden? Terug naar het begin van de pagina

6. Ik wil graag wat meer gegevens over de bij het onderzoek betrokken partijen.

Betrokken partijen zijn: het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam.
Elders op de site is meer informatie te vinden over het onderzoeksteam. Terug naar het begin van de pagina

7. Wat gebeurt er met mijn gegevens/gegeven antwoorden?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ze worden anoniem verwerkt en ieder antwoord wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Het recht op privacy wordt in de onderzoekswereld hoog aangeslagen. De gedragscode voor wetenschappelijke persoonsregistraties staat er borg voor dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Voor meer informatie kunt u het privacyregelement van de NKPS raadplegen. Terug naar het begin van de pagina

8. Op welke manier worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt?

Indien u aangeeft opnieuw benaderd te mogen worden, zult u resultaten van het onderzoek ontvangen. Ook op de website zijn resultaten te vinden alsmede een overzicht van publicaties. Terug naar het begin van de pagina

9. Tot wanneer loopt het onderzoek Familiebanden in Nederland?

Er zijn verschillende dataverzamelingen. De derde ronde van het grootschalig survey vindt plaats in 2009 en 2010.
Daarnaast vinden kleinere studies plaats, onder andere in 2010. Terug naar het begin van de pagina

 

Heeft u nog meer vragen dan kunt u mailen naar: info@nkps.nl of bellen met het NIDI,
telefoonnmmer 070-3565200

 


  Terug naar het begin van de pagina